PRIMA CASA

Doreşti sa-ţi cumperi sau sa-ţi construieşti o locuinţă? Accesează portalul www.bcrimobiliare.ro şi regăseşti o ofertă complexă de soluţii imobiliare prezentată de către agenţii, dezvoltatori şi constructori parteneri BCR. Iar pentru finanţarea necesară solicită creditul PRIMA CASĂ de la BCR. Pentru ca planurile tale să devină realitate.

PRIMA CASĂ 4
Credit ipotecar, în valută

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc criteriile programului guvernamental „Prima Casa” şi condiţiile de eligibilitate solicitate de bancă.

Destinaţia: achiziţionarea unei locuinţe finalizate, nefinalizate aflate diverse faze de construcţie destinate achiziţionării după finalizare, locuinţe noi aflate pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii sau construirea unei locuinţe viitoare de către beneficiari individuali.

Moneda de acordare: RON, EUR

Suma maximă: până la 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare/contractul de construire a locuinţei/documentele specifice procedurilor de licitaţie, fără a depăşi:

 • 57.000 EUR (sau echivalent RON) în cazul creditelor acordate pentru locuinţe finalizate
 • 66.500 EUR (sau echivalent RON) în cazul creditelor acordate pentru locuinţe noi, construite în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data de 22.02.2010 şi pentru locuinţele viitoare care urmează să se construiască de către beneficiarii individuali.

Perioadă de acordare: maxim 30 ani

Avans minim: 5% din preţul de achiziţie al locuinţei sau din valoarea costului de construire a locuinţei.

Confirmarea deţinerii avansului poate fi făcută astfel:

 • depunerea în numerar sau prin virament, în contul deschis la BCR a sumei prevăzute
 • achitarea unui avans pe bază de chitanţă autentificată la notariat sau precontract/contract de vânzare-cumpărare, în cazul unui bun imobil achiziţionat de la o persoană fizică sau juridică

Dobânda: variabilă pe toată perioada de creditare, stabilită în funcţie de indicii ROBOR / EURIBOR la 3 luni, la care se adaugă o marjă fixă

Perioadă de graţie: se acordă doar pentru locuinţe viitoare care urmează să se construiască în regim individual, pe o perioada de 18 luni cuprinsă între data efectuării primei trageri din finanţarea garantată şi data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie

Garanţii:

 • Ipotecă imobiliară asupra imobilului ce face obiectul investiţiei imobiliare şi
 • Ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la BCR

Asigurări:

 • Asigurare facultativă acoperitoare pentru toate riscurile aferente garanţiei constituite, pe toată perioada de creditare
 • Asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD – asigurare obligatorie a locuinţelor), dacă prin contractul/ poliţa/certificatul de asigurare facultativă nu au fost acoperite riscurile asigurate prin PAD, pentru imobilul adus în garanţie
 • Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţie de locuinţă aflat în construcţie, încheiat cu orice societate de asigurare

Drepturile derivând din contractele/poliţele de asigurare menţionate mai sus se cesionează în favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice şi a Băncii, Imprumutatul având obIigaţia să facă notificarea cesiunii către asigurator şi să depună dovada notificării la Banca. În acest sens clientul încheie un Contract de cesiune al drepturilor de creanţă. Imprumutatul are obIigaţia conform contractului de credit sa reînnoiască contractul/poliţa/certificatul de asigurare. În caz de nerespectare de către

beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei/lucrărilor de construcţii pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar iar în acest scop are dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la bancă.

 • Asigurare complexă ataşată creditelor PRIMA CASĂ, în funcţie de opţiunea clienţilor. Asigurarea complexă este oferită clientului, persoană având vârsta de intrare în asigurare cuprinsă în intervalul 18-60 ani împliniţi, doar împreună cu asigurarea de viaţă, în condiţiile standard impuse de către societatea de asigurări. Această asigurare este valabilă şi se emite doar pentru împrumutat chiar dacă pentru un contract de credit există coplătitori. Asigurarea complexă acoperă următoarele riscuri: deces, invaliditatea totală şi permanentă, incapacitatea temporară de muncă şi pierderea involuntară a locului de muncă.

Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, după caz, dividende, venituri realizate în străinătate, din activităţi independente, sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

În cazul persoanelor fizice nerezidente se acceptă numai veniturile realizate din salarii.

Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a coşului minim de subzistenţă, precum şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii, asigurări etc.

Forma de decontare este viramentul în contul vânzătorului locuinţei sau în contul firmei de construcţii.

Modalităţi de rambursare a creditului:

 • debitarea automată a conturilor curente la scadenţă, indiferent de valuta creditului
 • la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)
 • utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking BCR – efectuare operaţiuni prin telefon şi Click 24 Banking BCR – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu)

Costuri:

 • Comision de analiza dosar: 0%, cu exceptia cererilor pentru promisiunea de garantare pentru care se percepe 0,15% din valoarea promisiunii de garantare
 • Comision lunar de administrare: 0%
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Comision de gestiune FNGCIMM[1]: 0,49% anual, calculat la valoarea garanţiei (şi anume 50% din soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele percepute de Bancă şi alte sume datorate în baza contractului de credit)
 • Cost evaluare imobil:

-          300,01 RON inclusiv TVA, raport evaluare apartament

-          400 RON inclusiv TVA, raport de evaluare casă/vilă cu terenul aferent

-          550 RON inclusiv TVA, raport evaluare şi analiza tehnică iniţială – casă/vilă cu terenul aferent

-          200 RON inclusiv TVA, analiza tehnică pentru eliberarea unei tranşe – casă/vilă

-          350 RON inclusiv TVA, teren liber şi extravilan

 • Costurile conexe (comisioanele de transfer interbancare, înregistrarea ipotecii, asigurarea imobilului) sunt suportate de beneficiar

Exemple de calcul:

Credit

Comision

PRIMA CASĂ
Clienţi cu virare salariu Clienţi standard
Valoare totală credit 173.732 RON 173.732 RON
Perioadă de acordare Maxim 30 ani (360 luni) Maxim 30 ani (360 luni)
Dobânda variabila in functie de indicele de referinta ROBOR 3M la care se adauga marja fixă a băncii  (ROBOR 3M + 2,3%): 6,87%/an variabila in functie de indicele de referinta ROBOR 3M la care se adauga marja fixă a băncii  (ROBOR 3M + 2,5%): 7,07%/an
Cost evaluare apartament 300,01 RON inclusiv TVA
Comision de gestiune FNGCIMM 0,49% anual, calculat la valoarea garantiei (si anume 50% din soldul finantarii garantate (principalului), exclusiv dobanzile si comisioanele percepute de Banca si alte sume datorate in baza contractului de credit)
DAE* 7,36% 7,57%
Valoare totală platibilă de client 419.174 RON 427.616 RON
Rata lunară** 1.141 RON 1.164 RON

* DAE este calculat în condiţiile prezentate în tabel; curs valutar utilizat 1 EUR = 4,3791 RON

** Rata lunară nu include comisionul de gestiune datorat FNGCIMM

Credit

Comision

PRIMA CASĂ

Valoare totală credit 40.000 EUR
Perioadă de acordare Maxim 30 ani (360 luni)
Dobânda variabila in functie de indicele de referinta EURIBOR 3M la care se adauga marja fixă a băncii

(EURIBOR 3M + 3,95%): 4,727%/an

Cost evaluare apartament 300,01 RON inclusiv TVA
Comision de gestiune FNGCIMM 0,49% anual, calculat la valoarea garantiei (şi anume 50% din soldul finantarii garantate (principalului), exclusiv dobanzile si comisioanele percepute de Bancă şi alte sume datorate în baza contractului de credit)
DAE* 5,09%
Valoare totală platibilă de client 76.743 EUR
Rata lunară** 208 EUR

* DAE este calculat în condiţiile prezentate în tabel; curs valutar utilizat 1 EUR = 4,3791 RON

** Rata lunară nu include comisionul de gestiune datorat FNGCIMM

Nivel dobândă

a) Credite în lei: dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicele de referinţă ROBOR la 3 luni, la care se adaugă o marjă fixă:

Monedă Termen Dobândă
Clienţi cu virare salariu Clienţi standard
RON – variabilă maxim 30 ani –

dobândă variabilă*

6,87%/an

(ROBOR 3M + 2,3 p.p.)

7,07%/an

(ROBOR 3M + 2,5 p.p.)

*Stabilită în funcţie de ROBOR 3M valabil pentru luna Aprilie (4,57%) + marja de produs (2,3 p.p. pentru clienţii cu virare salariu, respectiv 2,5 p.p. pentru clienţii standard)

**Clienţi cu virare salariu (îşi încasează salariul într-un cont curent la BCR)

b) Credite în valută: dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicele de referinţă EURIBOR la 3 luni, la care se adaugă marja fixă:

Monedă Termen Dobândă
EUR – variabilă maxim 30 ani –

dobândă variabilă*

4,727%/an

(EURIBOR 3M + 3,95 p.p.)

*stabilită în funcţie de EURIBOR 3M valabil pentru luna Aprilie (0,777%) + marja de produs (3,95 p.p.)

Documente  necesare:

 • Cerere de credit (formular tip BCR)
 • Declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR)
 • Declaraţia pe propria răspundere autentificată, a Beneficiarului că la data solicitarii creditului, nu deţine, in proprietate exclusiva sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită fie deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mica de 50m²
 • Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie)
 • Adeverinţă de salariu pentru solicitant şi, dacă este cazul, pentru coplătitori (formular tip BCR, sau alte formulare care să conţină obligatoriu informaţiile solicitate de bancă)/Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe ultimele trei luni pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu sau fără card de debit ataşat)
 • Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a angajatorului, după caz
 • Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
 • Documente care atestă alte venituri realizate de solicitant din închirieri, dividende, venituri realizate în străinătate etc. şi care pot fi luate în calcul la determinarea capacităţii de rambursare
 • BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru coplătitor(i)
 • Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse oferite de alte bănci
 • Nu se solicită factura de utilităţi

Documente specifice

A) Achiziţia de locuinţe:

a) Precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului

b) Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie)

c) Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea,

d) Extrase din documentaţia cadastrală (copie)

e) Certificat de eficienta energetica

B) Finanţarea construirii de locuinţe viitoare:

a) Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului că terenul nu este revendicat conform Legii 10/2001 şi nu există alte litigii în legătură cu acesta;

b) Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, a Beneficiarului că la data solicitării creditului, nu deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită fie deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mica de 50m².

c) Extras de carte funciară (original) din care să rezulte că terenul este liber sarcini şi în care este notată autorizaţia de construire a locuinţei cu interdicţia de a cesiona drepturile de construire, însoţit de încheierea de notare a autorizaţiei de construcţie a locuinţei (în copie).

d) Copia actului de proprietate asupra terenului deţinut de beneficiarul individual şi documentaţia cadastrală corespunzătoare.

e) Contract de antrepriză/construire încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia beneficiarul individual solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexa la contract; contractul de antrepriza/graficul de lucrări anexat acestuia trebuie să prevada obligaţia antreprenorului  general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului de finalizare a locuinţei cu cel mult 12 luni.

f) Contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat

g) Autorizaţia de construire a locuinţei în cadrul Programului valabilă, eliberată conform legii după data de 22 februarie 2010, notată în cartea funciară a terenului precum şi a tuturor avizelor şi acordurilor necesare conform legii în baza cărora s-a emis autorizaţia (de ex. aprobări pentru asigurarea cu utilităţi, certificat de urbanism etc.).

h) Proiect tehnic şi detaliile de execuţie a lucrării

i) Bugetul iniţial pentru construcţie şi utilajele aferente construcţiei

j) Certificat de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat al statului

k) Dovada constituirii garanţiei de buna execuţie de către antreprenorul general/constructor, în cuantum de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie

l) Dovada achitării din surse proprii a eventualelor costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ, dacă este cazul

m) Dovada constituirii unui depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă

n) Dovada constituirii unei garanţii reale mobiliare – gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Banca, în favoarea Băncii şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor  de credit şi de garantare

o) Încheierea de intabulare (în copie) şi extrasul de carte funciară (original) din care sa rezulte înscrierea ipotecii legale de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa în cadrul programului, precum şi asupra locuinţei viitoare şi a celei construite de beneficiarul individual, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini;

Avantaje:

> Flexibilitate, prin posibilitatea clienţilor de a solicita efectuarea:

 • evaluării imobilului ce urmează a fi achiziţionat înainte de încheierea antecontractului de  vânzare – cumpărare
 • analizei financiare a dosarului de credit anterior găsirii imobilului, clientul având la dispoziţie maxim 120 zile pentru prezentarea documentelor de proprietate

> Efort financiar redus prin costurile reduse şi perioada mare de creditare; în plus, beneficiezi de o reducere de dobândă de 0,2 p.p. dacă vii cu salariul la BCR

> Protecţie la eventualele fluctuaţii de dobândă, dacă optezi pentru creditul în lei

> Accesul la sume mai mari prin acceptarea la stabilirea capacităţii de rambursare a unei game largi de venituri realizate atât de către solicitant, cât şi de către cei până la 3 coplătitori, după caz

> Acordarea creditului fără giranţi

> Economie de timp, prin posibilitatea de rambursare a ratei de credit fără a vă deplasa la bancă, prin uilizarea Serviciului de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR (internet sau telefon)

> Documentaţie de credit simplificată:

 • fără copii după contractul individual de muncă/cartea de muncă/registrul general de evidenţă a salariaţilor
 • fără adeverinţă de salariu pentru solicitanţii care îşi încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu sau fără card de debit ataşat, banca putând accepta în locul acesteia un extras de cont/ stare financiară cumulat(ă) pe ultimele 3 luni
 • fără factură de utilităţi

> Beneficii suplimentare: clienţii care contractează credite prin Programul Prima Casă derulat de BCR, pot beneficia de o reducere cu 3 p.p. faţă de dobânda standard pentru descoperitul de cont contractat în cadrul pachetului de cont curent ESENŢIAL/ESENŢIAL PLUS

> Opţiune de protecţie financiară a venitului şi confort psihic, asigurând protecţia familiei în situaţia producerii unor evenimente nedorite (invaliditate totală şi permanentă, incapacitate temporară de muncă şi pierderea involuntară a locului de muncă)